Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020

Gösterim: 4220

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezlerimize Bir yenisi Daha Eklendi

Resmi Gazete’de yayımlanarak kuruluşu gerçekleşen, “Akdeniz Politikaları ve Araştırma Merkezi (BANÜ-APAM)” ve “Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BUAM)” ile Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM), Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAT), E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR), Sosyal Politika, Göç ve Yoksulluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPAR), Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM) ve Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SABESYA) ile birlikte üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-APAM), Akdeniz ve çevresi üzerine siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Oldukça geniş bir faaliyet alanına sahip olan merkezimizde, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla iş birliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak, üniversitenin akademik birimleri ile projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,  merkezimiz bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığı ile proje, araştırma ve etüt çalışmaları yapmak gibi pek çok çalışma gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Merkezin amaçları:

 • Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,
 • Üniversitenin akademik birimleri ile projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,
 • Yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, elde edilen bilgileri bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,
 • Talep gelmesi halinde resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunmak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından talep edilebilecek inceleme ve araştırmaları yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, seminer, çalıştay, açık oturum, panel vb. bilimsel etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
 • Üniversitenin staj ve eğitim ile ilgili faaliyetlerine katkı sağlamak, gerekirse sertifika programları düzenlemek,
 • Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığı ile proje, araştırma ve etüt çalışmaları yapmak,
 • Rektörlüğün tespit edeceği konularla ilgili bilimsel çalışma ve faaliyetler planlayarak uygulanmasını sağlamak,
 • Akdeniz araştırmaları ile ilgili bir internet sitesi oluşturarak bilimsel yayın yapmak ve bunların muhafaza edileceği bir arşiv oluşturmak.

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190718-1.htm

Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BUAM), uygulama ve araştırma için diğer ulusal veya uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ülkemizin bilgisayar bilimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile iş birliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak gibi alanlarda çalışma yapmak üzere, bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek, bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak, bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin amaçları:

 • Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destek­lemek, düzenlemek.
 • Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak.
 • Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak.
 • Uygulama ve Araştırma için diğer ulusal veya uluslararası kuruluş­larla işbirliği yapmak.
 • Ülkemizin bilgisayar birimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak.
 • Üniversitenin bölüm ve birimleri arasındaki ortak kullanımda olan bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımı için gerekli işbirliğini sağlamak.
 • Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili olarak sertifikalar vermek.
 • Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurtdışındaki organizasyonlar ile işbirliği çerçevesinde danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları hazırlamak.
 • Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190718-2.htm

 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER)

YÖK 2016 Mayıs ayında 8 alanda 8 üniversiteyi ihtisas üniversitesi olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, üniversitemiz de Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışma yapmak üzere ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz diğer eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında özellikle ihtisas alanı olan Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında yoğunlaşmış ve birçok çalıştay ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yine bu kapsamda üniversitemizde 15 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 30241 numaralı yönetmelik ile  “Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” açılmıştır. Üniversitemiz, YÖK tarafından verilen ihtisaslaşma misyonu kapsamında yeni hedeflerini bu uygulama ve araştırma merkezi (BANÜ AUSMER) aracılığı ile gerçekleştirmektedir. 2017 yılında AUSDER üyesi de olan üniversitemiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Eylem Planı-2023 Hedefleri” doğrultusunda diğer üniversiteler, TUBİTAK, YÖK ve diğer kamu-özel sektör paydaşlarının ortak misyon ve vizyonları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkezin amaçları:

 • Merkezin genel amacı, yurt içinde ve yurt dışında akıllı ulaştırma sistemleri ile ilgili her alanda araştırma yapmak.
 • Uygulamalı eğitimin sağlanabilmesi için üniversite-sanayi-kent ile iç içe çalışmalar ve işbirliği yapmak.
 • Merkezin geliştirilmesi için, disiplinler arası çalışmalar ile uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma çizgisinin yükseltilmesine olanak sağlayacak kurumlar ile işbirliği içine girmek.
 • Çeşitli Bakanlıklar, YÖK, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları gibi kurumlar ile proje üretilmesinin teşvik edilerek personelimizin AB projelerinde yer almasını sağlamak.
 • Modern eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli atılımların paydaşlarla işbirliği yapılarak birimlere ve bölgeye yapılacak yatırımlara destekler temin etmek.

 

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Geliştirme Merkezi (KAGEM)

Adayların kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine, iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek üzere 11 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur.

Merkezin amaçları:

 • Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek,
 • Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak,
 • Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak,
 • Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek,
 • Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak,
 • Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak,
 • Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,
 • Girişimciliğin anlaşılması, başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesini sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici öneriler sunmak, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve uygulamak,
 • Kadın ve engellilerin girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, kadın ve engelli girişimcilerin desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı rol modellerin paylaşımını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi mezunlarının istihdamını sağlamak.

 

Sürekli EğitimUygulama Ve Araştırma Merkezi (SEM)

Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezimiz 2 Ağustos 2017 tarihinde kurulmuştur.  

Merkezin amaçları:

 • Üniversiteye bağlı birimlerce eğitim-öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programlarının planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini düzenlemek,
 • Nitelikli, iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak,
 • Üniversitenin, sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme konularında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve kişilerle işbirliğini geliştirmek,
 • Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak,
 • Eğitimle bütünleşik olarak sürdürülebilecek bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek ve desteklemek.

 

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi)

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, okul öncesi 20 Haziran 2018 tarihinde ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, üniversitede eğitim-öğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür, spor alanlarında yaz okulları düzenlemek, çocukların bilimsel düşüncesini ve bilgisini pekiştirmek, becerilerini geliştirmek üzere üniversite dışında alan dersleri ve geziler düzenlemek, laboratuvar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek üzere kurulmuştur.

Merkezin amaçları:

 • Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,
 • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimcağındakiöğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak,
 • Herhangi bir alanda mevcut müfredatınötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak,
 • Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecekkaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada katkı sağlamak,
 • Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tümÜniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma imkanısağlamak.

 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)

10 Ocak 2018 tarihli 30337 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan yönetmelik ile faaliyetlerine başlayan araştırma merkezimizde modern eğitimin gereğini kavramış olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, görev ve sorumluluk bilinci ile öğrencilerine akademik bilgilere çevrimiçi olarak sürekli erişim sağlayabilmelerini desteleyecek eğitimler vermeyi planlamaktadır. Bu amaçla kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde eğitim materyallerine 7 gün 24 saat çevrimiçi bir hizmet şeklinde erişilebilecektir.

Eğitim sürecinin tamamında veya büyük bölümünde öğrenciler ile öğretim elemanlarının aynı fiziksel ortamda bulunmaları sayesinde aralarındaki iletişimi sağlamak için eğitsel medya araçlarının (bilgisayar, telefon veya tablet vb.) kullanılması ve ders içeriklerinin bu araçlarla öğrencilere ulaştırılması interaktif bir eğitim modeli sağlamaktadır. Bu eğitim modelinde derslerin uzaktan verilmesi esnasında kayda alınması ile öğrenciler istedikleri zaman tekrar tekrar dersleri takip edebilmektedir. Ayrıca öğrenci ve öğretim elemanı arasında kurulan bu eğitim portalı üzerinden dosya, video, resim, anket, sınav, belge ve bilgi paylaşımı kolaylaşmaktadır.

Üniversitemizde kurulan merkezin yürüteceği çalışmalarında, kamu veya özel, toplumun her kesiminden gelebilecek taleplerin karşılanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemiz akademik birimlerinde yürütülen eğitim programlarının amaçladığı meslekleri edinmek için öğrenim gören öğrencilerimize uzaktan eğitim sayesinde yaşam boyu bireysel ve bağımsız öğrenme imkânı sağlanacaktır. Öğrenme sorumluluğunun bireyde olması, bireylerin bilgiye erişim ve girişimcilik yönlerini ve kendi kendilerine karar verme yeteneklerini geliştirecektir. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde; öğrenim yaşı, öğretim amaçları, öğrenme ve öğretme ortamı, yöntem ve teknikleri vb. açılardan “esneklik” ve “çeşitlilik” sağlanacaktır. Kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan bireylere, görevlerini bırakmadan eğitimlerini sürdürebilme, kendilerini geliştirebilme ve meslekte yükselme olanağı sağlanacaktır. Uzak mekânların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, özürlülere ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması açısından uzaktan eğitim iyi bir katkı sunacaktır.

Merkezin amaçları:

 • Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.
 • Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.
 • Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

 

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM)

10 Ocak 2018 tarihinde kurulan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizin faaliyet alanları, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak, üniversitemizdeki ve diğer bölge üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlamak, sanayi kuruluşları ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak ve gerektiğinde raporlarını hazırlayıp yorumlamak şeklinde belirlenmiştir.

Merkezin amaçları:

 • Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına destek sağlamak,
 • İleri teknolojiye sahip projeleri yürütmek ve uygulamak için AB normlarına uyumlu analiz, test ve ölçümleri gerçekleştirmek,
 • Üniversitenin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasında modern teknik ve yöntemlerin uygulanmasına katkı sağlamak,
 • Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Laboratuvar cihazlarının günün koşullarına ve ilgili standartlara göre güncelleşmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermek.

 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM)

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 23 Ocak 2019 tarihinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak, üniversitemizin akademik birimleri ile projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek, yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, elde edilen bilgileri, bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak üzere üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.

Merkezin amaçları:

 • Ulusal ve uluslararası alanlarda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamak.
 • Faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
 • Talep gelmesi halinde resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunmak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından talep edilebilecek inceleme ve araştırmalar yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak.
 • Üniversitenin staj ve eğitim ile ilgili faaliyetlerine katkı sağlamak, gerekirse sertifika programları düzenlemek.
 • Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığı ile proje, araştırma ve etüt çalışmaları yapmak.
 • Rektörlüğün tespit edeceği konularla ilgili bilimsel çalışma ve faaliyetler planlayarak uygulanmasını sağlamak.
 • Ekonomik ve toplumsal araştırmalar ile ilgili bir internet sitesi oluşturarak bilimsel yayın yapmak ve bunların muhafaza edileceği bir arşiv oluşturmak.

 

Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORTAM)

Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz  13 Mart 2019 tarihinde kurulmuştur. Bor, ürün ve türevleri ile ilgili, bölgenin ve ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak, bor, ürün ve türevleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlamak, sanayi kuruluşları ve diğer kamu-özel sektör kuruluşlarının bor, ürün ve türevleri ile ilgili analiz ve ölçüm taleplerini karşılamak, raporlamak ve yorumlamak gibi faaliyet alanlarında hizmet vermektedir.

Merkezin amaçları:

 • Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek sağlamak,
 • İleri teknoloji projeleri yürütmek ve uygulamak için uluslararası normlara uyumlu analiz, test ve ölçümleri gerçekleştirmek,
 • Modern teknik ve yöntemlerle çağdaş bilgi ve teknolojinin kazanılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Laboratuvar cihazlarının günün koşullarına ve ilgili standartlara göre güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Teknolojilerin uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermek.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (FTR)

3 Nisan 2019 tarihinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve Enstitü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmak amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz kurulmuştur.

Merkezin amaçları:

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak.
 • Enstitü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak,
 • Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındıktan sonra, Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

 

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Kısa adı TÖMER olan, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz, farklı ülke ve coğrafyalardan daha fazla sayıda öğrenciyi misafir etme hedefiyle 19 Ocak 2018 tarihinde 30337 sayılı kanun ile kurulmuştur. Başta Türkiye'yi; kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, yabancılara Türkçe’nin doğru ve etkili bir şekilde öğretilmesi noktasında modern ve inovatif bir bakış açısı ile eğitim programları hazırlayıp bu programları uygulamak en önemli amaçlarımız arasındadır. Türkçenin öğretilmesi, doğru ve etkili bir şekilde kullanılması ve böylelikle Türkiye'nin tanınırlığına katkı sağlayarak diğer ülkeler ile dostluklarımızın geliştirilmesi ve ülkeler arası ilişkilerde iyi niyet ve barış köprüleri atılması yine en önemli amaçlarımız arasında yer almaktadır.

TÖMER’de tüm yabancı dillerin öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 7-20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan Projeksiyon, yansıtıcı, DVD oynatıcı gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir.

TÖMER’de görev yapan tüm öğretim elemanları üniversitelerin dilbilim, filoloji ve dil öğretmenliği bölümlerinden mezundur. 

TÖMER bir “dershane” değil, bilimsel akademik alt yapısıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi güvencesinde dil öğrenmek isteyen herkese kurs hizmeti veren bir araştırma-uygulama merkezidir.

TÖMER’de yabancılar için Türkçe, Türkler için de yabancı dil öğretiminin yanı sıra, ilköğretim öğrencilerine yönelik genel amaçlı yabancı dil kursları da verilmektedir.

TÖMER’e devam eden kursiyerlere sınıf içinde gerçekleştirdikleri yüz yüze eğitimin yanı sıra, internet üzerinden, içeriği TÖMER tarafından oluşturulan destekleyici öğretim hizmeti sunulmaktadır. Türkçe, İngilizce kurslarına devam eden kursiyerler bu hizmetten faydalanabilmektedir. Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler TÖMER Müdürlüğünce imzalanmış sertifika, Yüksek kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü onaylı diploma almaya hak kazanırlar. Ayrıca, öğrenilen dilden alınacak TÖMER sertifika ve diplomaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans kabul edilmektedir.

 

Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM)

Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulmuş olan Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda dış ticaret ve lojistik alanlarında eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlayacaktır.

Merkezin amaçları:

 • Üniversitede ve Bandırma ilçesinde, dış ticaret ve lojistik konularında Üniversite-sektör işbirliğini sağlayarak dış ticaret ve lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stratejiler oluşturmak, dış ticaret ve lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli belirlemek ve bölgenin rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar ile projeler üretmek,
 • Belirlenecek fikirleri uygulamaya koymaları konusunda sektöre destek vermek.
 • Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.
 • Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAT)

2019 yılı ağustos ayı içerisinde kurulan Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumdaki yerini yükseltmeye, kadın hakları konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak, yaptırmak, ulusal ya da uluslararası alanda kadın hakları ve toplumsal sorunları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel vb. bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, desteklemek üzere kurulmuştur. Ayrıca kadınlar başta olmak üzere, tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasına yönelik bilinçlendirme çabalarına destek çıkmak, yönlendirmek ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu aydınlatmaya çalışmak, kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini arttırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yapmak da merkezimizin faaliyet alanlarındandır.

Merkezin amaçları:

 • Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın, aile ve toplum sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamak,
 • Faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

 

E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR)

E-spor ekosistemi ürün ve türevleri ile ilgili, bölgenin ve ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak, e-spor ekosistemi, ürün ve türevleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlamak, e-spor ekosistemi paydaşları ve kuruluşlarının e-spor ürün ve türevleri ile ilgili taleplerini karşılamak, raporlamak ve yorumlamak için üniversitemiz bünyesinde yeni kurulmuş olan E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz en kısa sürede faaliyetlerine başlayacaktır.

Merkezin amaçları:

 • Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek sağlamak,
 • Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,
 • Modern teknik ve yöntemlerle çağdaş bilgi ve teknolojinin kazanılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • E- spor ekosisteminin paydaşları ile işbirliği yapmak,
 • Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak,
 • Faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

 

Göç ve Yoksulluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPAR)

Göç Ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezimiz, öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına destek sağlamak, yurt içi ve yurt dışı göçün beraberinde getirdiği politik, ekonomik, sosyal, hukuki ve kültürel sorunlara ilişkin konularda teorik ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak, yurt içi ve yurt dışı göç ve yoksulluk sorunlarına ilişkin bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, bu konuda bilgi ve verileri toplamak ve bu konuda her türlü yayın yaparak çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak ulusal ve uluslararası düzeyde göç ve yoksulluk alanında çalışan bilim insanları ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarını bir araya getirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak üzere üniversitemiz bünyesinde kurulmuş bir uygulama araştırma merkezidir.

 

Merkezin amaçları:

        -   Göçün ve yoksulluğun sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak

        - Göç ve yoksulluk konusunda ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, proje önerileri hazırlamak ve bu projeleri hayata geçirmek için destek sağlamak.

        -    Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak, elde edilen bilgileri kamuoyuyla paylaşmak,

        -  Doğrudan veya Üniversitenin akademik birimleriyle ortak projeler ve çalışmalar yapmak, yapılacak çalışmaları özendirmek.

        -    Talep gelmesi halinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından talep edilebilecek inceleme ve araştırmalar yapmak.

       -     Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SABESYA)

Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaların özendirilmesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek, bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak, araştırma-geliştirme faaliyetleri, inceleme, uygulama, çalışma ve projeler yapmak, sağlıklı beslenme ve yaşamın geliştirilmesi, beslenme bozuklukları ve hastalıklarının önlenmesi konularında, kanıta dayalı bilgilerin rehberliğinde eğitim programları hazırlamak ve hizmet birimleri oluşturmak, sağlıklı beslenme ve yaşam ile ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere üniversitemiz bünyesinde yeni kurulmuş bir uygulama ve araştırma merkezidir.

Merkezin amaçları:

 • Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum vekuruluşları ile işbirliği yapmak.
 • Sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, beslenmeye dayalı hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak, bireylerin sağlıklı beslenme açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak,
 • Toplumun sağlıklı beslenme ve yaşam ile ilgili eğitim gereksinimleri doğrultusunda eğitim programları düzenleyerek toplumu bilinçlendirmek.
 • Sağlıklı beslenme ve yaşam biliminde kanıta dayalı veritabanı ve yayınları izlemek, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın stratejik çalışma kararları doğrultusunda ve bilimsel araştırmaları desteklemek.
 • Sağlık beslenme ve yaşam profesyonellerinin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel işbirliğini artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.
 • Sağlıklı beslenme ve yaşam profesyonellerinin etik standartlar ve interdisipliner işbirliği temel esaslarına uyumlu çalışmalar yapmasını sağlamak.
 • Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve sağlıklı beslenme ve yaşam sorunlarını iyileştirmeye yönelik gereksinimlerinin interdisipliner ve holistik yaklaşımla planlanmasını sağlamak.
 • Sağlıklı beslenme ve yaşama ilişkin eğitim ve izlem programlarının uzaktan erişilebilir olmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Merkez bünyesinde sağlıklı beslenme ve yaşam alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve kitaplar hazırlamak.

 

Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM)

Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, yeni kurulan diğer beş merkezimizle beraber kurulmuş ve faaliyetlerine yeni başlayacak olan bir başka uygulama ve araştırma merkezimizdir. Gerekli yasal izinleri alarak Bandırma ve çevre ilçelerinin mahalle ve köylerinde saha çalışmaları yapmak, buralarda belirlenen kişilerle yüz yüze sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek, yerel tarih, sözlü tarih, kültür, sanat, edebiyat, gelenek ve arkeoloji ile ilgili kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek üzere üniversitemiz bünyesinde çalışmalarına başlayacaktır.

Merkezin amaçları:

 • Özelde Bandırma ve çevresinde, genelde ise Güney Marmara bölgesi art alanında tarihi, kültürel, toplumsal, ekonomik, arkeolojik ve doğal tarihle ilgili bilgileri derlemek, korumak ve yorumlamak,
 • Saha araştırmaları yapmak, sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Araştırmalar sırasında tarih, kültür, sanat, edebiyat, gelenek, arkeolojiye ait sözlü, yazılı ve maddi bilgileri derleyip kayıt altına almak,
 • Halkın elinde tarih, kültür, sanat, edebiyat, gelenek, arkeolojiye ait sözlü, yazılı ve maddi bilgi ve objeleri toplayarak bir müze oluşturmak,
 • Yürütülecek çalışmalarla ilgili çeşitli projeler hazırlamak
 • Araştırmaların sonuçlarıyla ilgili çeşitli yayınlar gerçekleştirmek,
 • Merkezin çalışma alanına dönük olarak konferanslar, çalıştaylar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, sergiler düzenlemek, bunları desteklemek,
 • Diğer üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek,
 • Araştırma alanlarıyla ilgili öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
 • Belli periyotlarda yerel tarih sohbetleri düzenlemek, amaçlar.

 

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPR)

Sosyal Politikalar Uygulama Ve Araştırma Merkezimiz, sosyal içerme, sosyal sorun ve insani gelişme hedefleri kapsamına giren ve sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi konuları içeren sosyal politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek üzere üniversitemiz bünyesinde yeni kurulmuş bir uygulama ve araştırma merkezidir.

Merkezin amaçları:

 • Gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet, sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma gibi sosyal politika alanındaki sosyal sorunlara ilişkin araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek.
 • Sosyal politika alanına giren konularda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak.
 • Sosyal politika uygulama ve araştırma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.
 • Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların çalışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek.
 • Merkez tarafından yapılan araştırmaları, uluslararası bilimsel standartlara uygun yayınlara dönüştürmek ve ulusal/uluslararası yayın organlarında çalışmalar yayınlamak.
 • Sosyal sorunların çözümünde kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak bülten, broşür, kitap ve eğitim materyalleri hazırlamak, görsel yayın organlarında Merkezin faaliyet alanı ile ilgili programlara katılmak.
 • Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek.
 • Sosyal politika alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
 

Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz

 

 1. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
 2. Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER)
 3. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM)
 4. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)
 5. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi)
 6. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
 7. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM)
 8. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM)
 9. Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORTAM)
 10. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (FTR)
 11. Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM)
 12. Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUAM)
 13. Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM)
 14. Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAT)
 15. E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR)
 16. Göç ve Yoksulluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-GÖÇ)
 17. Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM)
 18. Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SABESYA)
 19. Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPAR)

 

 


Fotoğraflar