Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2018

Gösterim: 2004

Üniversitemiz Özbekistan’ın Buhara Kentinde "Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" Düzenliyor

17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar olma özelliği taşıyan Buhara’da üniversitemiz, Buhara Üniversitesi ve Turkish Studies Dergisi işbirliğinde “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” düzenleniyor.

Kongrenin amaçları arasında, Buhara ve Semerkant havzasının kültürümüzdeki ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak, kongreye katılacak olan bilim insanlarının Buhara-Semerkant’ın tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmelerini sağlamak, Türkiye ve Özbekistan’da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek bulunmaktadır.

Kongrenin konuları “Tarih, Toplum ve Kültür, Coğrafya, Temel İslam Bilimleri, Sosyal Problemler, Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Girişimcilik ve İş, Hukuk, Sağlık Yönetimi, Spor Bilimleri, Turizm ve Turizm İşletmeciliği, Gençlik Sorunları, Etkileşim ve İlişkiler, Çevre Sorunları, Din Bilimleri, İslam Felsefesi ve Düşüncesi, Mitoloji, Folklor Araştırması, Sanat Etütleri, Sanat Tarihi Araştırmaları, Arkeolojik Araştırmalar, Basın Çalışmaları, Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Kadın Araştırmaları, Maveraünnehir, FelsefePsikolojiİslam Tarihiİslam SanatlarıPazarlamaSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEtik ve Ahlak DeğerleriAntropolojik ÇalışmalarBilim Felsefesi ve MetedolojisiDil ve EdebiyatTürk KültürüYabancılara Türkçe ÖğretmekEbû HanifeMâturidîBuhârî, Tarih Boyunca Özbekistan: Karahanlılar Dönemi, Büyük Selçuklu DönemiBir Kültür Merkezi Olarak SemerkantRabgūzî, Seyf-i SarâyîHâfız-ı HârizmîHüseyin BaykaraAli Şîr Nevâî, Atâî, Sekkâkî, Gedâyî Han, Oğuznâme, Nasreddin Hoca, Köroğlu ve Alpamış Destanı, Tirmizî, Dârimî, Hakîm et-Tirmizî, İbn Sina, Farâbî, Bîrûnî, Muhammed b. Ahmed Harizmî, Ebû Leys es-Semerkandî, Hâkim es-Semerkandî, Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî, Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Ömer en-Nesefî, Zemahşerî, Serahsî, Ebu’l-Usr Pezdevî, Seyyid Burhaneddin (Mevlana’nın Şeyhi), Yedi Mürşid, Abdülhâlik Gucdüvânî, Ârif Rivgerî, Mahmûd Fağnevî, Ali Râmitenî, Muhammed Baba Semmasî, Emir Külal, Hazret Bahauddin Nakşibend, Türk-İslam Edebiyatının ilk temsilcileriKâşgarlı Mahmud, Yûsuf Has HâcibEdib Ahmed YüknekîAhmed Yesevî, Çağatay Türkçesi Edebiyatı, Emir Timur, Uluğ Bey, Bâbürşah, Ebülgazi Bahadır Han ve Eserler-Destanlar ve Halk Edebiyatı Ürünleri” dir.

Bildiri gönderme son tarihi 11 Eylül olan " 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" hakkında detaylı bilgi http://incsos.org/tr/anasayfa/ internet sitesinde yer almaktadır.

Üniversitemizin 2018 yılı içerisinde düzenlemekte olduğu kongre ve konferanslarla ilgili güncel bilgilere https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Universitemizin-2018-Yili Duzenleyici-ve-Paydas-Oldugu-Kongre-ve-Sempozyumlar-Listesi-1232 adresinden ulaşabilirsiniz.


Fotoğraflar